فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(, بهار 1384, دوره 3, شماره 7
 6 مقاله