فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, پاييز و زمستان 1382, دوره -, شماره 63 (ويژه نامه)
 8 مقاله