فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصادي, بهار و تابستان 1382, دوره -, شماره 62
 7 مقاله