فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران), بهار 1382, دوره 10, شماره 33
 20 مقاله