برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني (دانشگاه خوارزمي) , بهار و تابستان 1382, دوره 11, شماره 41-40 (ویژه نامه زبان و ادبیات عربی 1)
 4 مقاله