فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي ايران, 1383, دوره 35, شماره 1
 23 مقاله