فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه تحقيقات جغرافيايي, بهار 1383, دوره 19, شماره 1 (پیاپی 72)
 10 مقاله