فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه نشريه دانشکده ادبيات و علوم انساني (تبريز), زمستان 1379, دوره 43, شماره 177
 5 مقاله