فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بررسيهاي حسابداري و حسابرسي, بهار 1382, دوره 10, شماره 31
 5 مقاله