برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان, 1383, دوره 17, شماره 2 (ويژه نامه علوم اجتماعي)
 8 مقاله