فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي پزشکي قانوني, تابستان 1383 , دوره 10, شماره 34
 8 مقاله