فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي, پاييز 1382, دوره 9, شماره 3
 10 مقاله