فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم كشاورزي, تابستان 1382, دوره 9, شماره 2
 9 مقاله