فهرست مقالات نشريه:  

ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان, تابستان 1384, دوره 4, شماره 3 (پی در پی 15)
 10 مقاله