فهرست مقالات نشريه:  

دو فصلنامه آفات و بيماريهاي گياهي, اسفند 1383, دوره 72, شماره 2
 13 مقاله