فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار), تابستان 1384, دوره 11, شماره 2 (پیاپی 41)
 12 مقاله