فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد كشاورزي و توسعه, پاییز 1384, دوره 13, شماره 51
 9 مقاله