فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي), فروردين - ارديبهشت 1383, دوره 17 , شماره 1 (پياپي 69)
 6 مقاله