فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه علوم و تكنولوژي پليمر (فارسي), بهمن - اسفند 1382 , دوره 16 , شماره 6 (پياپي 68)
 5 مقاله