فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشنامه علوم انساني, پاییز و زمستان 1379, دوره -, شماره 28
 17 مقاله