فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين, تابستان 1384, دوره 9, شماره 2 (پیاپی 35)
 17 مقاله