فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), پاییز 1379, دوره 7, شماره 3 (مسلسل 17)
 14 مقاله