فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار), بهار 1379, دوره 7, شماره 1 (مسلسل 15)
 13 مقاله