فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), تابستان 1384, دوره 6, شماره 3 (مسلسل 23)
 8 مقاله