فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه علوم دارويي (pharmaceutical sciences), پاييز و زمستان 1379 , دوره -, شماره 4
 11 مقاله