فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش), تابستان 1379, دوره 3, شماره 2 (پیاپی 11)
 9 مقاله