فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان, بهار و تابستان 1379, دوره 9, شماره 34-33
 17 مقاله