فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران, 1379, دوره 20, شماره 29
 6 مقاله