فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه ايران, 1384, دوره 27, شماره 49
 9 مقاله