فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پرستاري و مامايي جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), پاييز 1395, دوره 25, شماره 81
 12 مقاله