فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پرستاري و مامايي جامع نگر (journal of HOLISTIC NURSING AND MIDWIFERY), تابستان 1395, دوره 25, شماره 80
 12 مقاله