فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), تابستان 1382, دوره 12, شماره 2
 10 مقاله