فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي شيلات ايران (فارسي), بهار 1382, دوره 12, شماره 1
 10 مقاله