فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, زمستان 1382, دوره 5, شماره 17
 9 مقاله