فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, پاييز 1382, دوره 5, شماره 16
 6 مقاله