فهرست مقالات نشريه:  

دو ماهنامه پژوهش در علوم پزشکي, بهار 1379, دوره 5, شماره 1
 21 مقاله