فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, تابستان 1382, دوره 5, شماره 15
 6 مقاله