فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران, بهار 1383, دوره 6, شماره 18
 7 مقاله