فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان, پاییز و زمستان 1381, دوره 4, شماره 10
 12 مقاله