فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه شيمي و مهندسي شيمي ايران (فارسي), 1380, دوره 20, شماره 1
 7 مقاله