فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه اميرکبير, پاييز 1382, دوره 14, شماره ج-56
 4 مقاله