نسخه جدید سایت SID.ir

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پردازش و مديريت اطلاعات (علوم و فناوري اطلاعات), تابستان 1394, دوره 30, شماره 4
 13 مقاله