فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه به زراعي كشاورزي (مجله كشاورزي پرديس ابوريحان), پاييز 1393, دوره 16, شماره 3
 20 مقاله