فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه اقتصاد پولي، مالي (دانش و توسعه), بهار و تابستان 1392, دوره 20, شماره 5
 10 مقاله