فهرست مقالات نشریه:  

دو ماهنامه تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران, 1393, دوره 30, شماره 1 (پياپي 63)
 15 مقاله