فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, تابستان 1382, دوره 10, شماره 3
 9 مقاله