فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه بيماريهاي گياهي, دی1383, دوره 40, شماره 4-3
 10 مقاله