فهرست مقالات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, زمستان 1382, دوره 11, شماره 1
 10 مقاله