برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

دو فصلنامه مجله علوم آماري, بهار و تابستان 1394, دوره 9, شماره 1
 7 مقاله