فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه پژوهشگر (مديريت) (Journal of Industrial Strategic Management), پاييز 1393, دوره 11, شماره 35
 9 مقاله